Pinterest

SDS Information

Bonditioner – Blonditioner

EnglishSpanishFrench

Extreme Smoothing Styler

EnglishSpanishFrench

Gem Lites – Viral Colorwash

EnglishSpanishFrench

Celeb Secret Fix

EnglishSpanishFrench

Shinewash – Moisturewash

EnglishSpanishFrench

Viral Colorditioner

EnglishFrench

Gem Lites Colorditioner

EnglishFrench

string(11) "hello world" string(11) "hello world"